ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್’ಚೆಂ ನಾಂವ್

Friday 28 Jul 2017 8:40pm
ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್’ಚೆಂ ನಾಂವ್
 

ಲಂಡನ್: ಆಪ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ “ದಿ ಗೊಡ್ ಒಫ್ ಸ್ಮೊಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್” ಹಾಕಾ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್ ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ.

20 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ (1997) ಭಾವನಾತ್ಮಕ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥೆಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಅರುಂಧತಿಕ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್’ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ “ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಫ್ ಅಟ್’ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್” ಕೃತಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್ ಹಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ದಿಸುನ್ ಆಸಾ. 

ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್’ಚಿ ಹಿ ಕೃತಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಲಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಸುಮಾರ್ 150 ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಸುನ್, ಹ್ಯೆ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಅರುಂಧತಿಚಿ ಕೃತಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.