ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಪೋಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

Thursday 27 Jul 2017 8:44pm
ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಪೋಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!
 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಇಂಟರ್’ನ್ಯಾಶನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೆಳಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪಿಡಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ 9 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಕತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಧಾ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೋಕ್ಟೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗುಳಿ ದಿತಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಕತ್ ತಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತರೀ ತೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಬರೆಂ ಆಸುನ್, ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ.

ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುರ್ವೆರ್’ಚ್ ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಎಚ್.ಐ.ವಿ'ಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವರ್ವಿಂ ವೈರಸ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ, ಪೂಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ತೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಉರ್ತಾ. ತರೀ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ದುರ್ಬಳ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಹಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗಾನಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.