5.25 ಕರೋಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್

Tuesday 18 Jul 2017 7:47pm
5.25 ಕರೋಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್
 

ದುಬಾಯ್: ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ 30 ಲಾಖ್ ದಿರ್ಹಾಮ್ (ಸುಮಾರ್ ಸವಾಯ್ ಪಾಂಚ್ ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್) ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ದುಬಾಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ.

ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಚೆಂ ಚೆಟ್ಟಿಲಪಿಳ್ಳಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಹಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಮುಖ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ಮ್ಹಾರೆಕಾರ್ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ರಿಗುನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ವಾಪರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟುನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆ.

ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಪೆಟಿಯೊ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇರ್ ನಗಾಚೆ ವಿವರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಲುಟ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಕಳ್ತಾಲೆ. ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖೆಲಿ, ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಖಲೀಫಾ ಅಲ್ಲಾ ಮರಿ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. ಅಲ್ ಏನ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಆನಿಂ ವೈಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಧರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ತನ್ಖೆ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಉಪ ಮುಖೆಲಿ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಖಲೀಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ಲಾ ಮನ್ಸೂರಿ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.