ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್: 30 ಮರಣ್, 42 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

Monday 24 Jul 2017 6:01pm
ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್: 30 ಮರಣ್, 42 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್
 

ಕಾಬುಲ್: ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚಿ ರಾಜಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, 30 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿಂ 42ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಕಾಬುಲ್ ಆಂತರಿಕ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಚೊ ಪ್ರವಕ್ತಕ್, ನಜೀಬ್ ದಾನಿಶ್ ಹಾಣೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೀರ್ ಕೆಲಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚೆರ್, ಎಕಾ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ವಚುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಹೊ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಕೆಲಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಉಪ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮುಖೆಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಾಕಿಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಹೆಂ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ತ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಹಜಾರಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಬಳ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಮೊಹಾಕಿಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿಂ ನಾಗರಿಕಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.