ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

Wednesday 19 Jul 2017 6:52pm
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ
 

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ದೋನಿ ಹಾತ್ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಆತಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಜೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. 18 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲಿ ಹಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ.

10 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಝಿಯೊನ್ ಹಾರ್ವೆ ಹಾಕಾ 2015 ಜುಲಾಯಾಂತ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಪುನರ್’ಜೋಡ್ಚ್ಯಾ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 18 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಭುರ್ಗೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ದೊತೊರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಅಮರಾಲ ಹಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಪಿಡಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗೊ 2 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಆನಿಂ ಪಾಂಯ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲೆ.

ಹಾರ್ವೆಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪುನರ್’ಜೋಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ವಕ್ತಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೋಡಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ 10 ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಾಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.