59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

Wednesday 19 Jul 2017 7:48pm
59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!
 

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆತಾಂ 59 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ತಿಣೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಅಕೊಸುವಾ ಬುದು ಅಮೌಕೋ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಇಸೇಯಾ ಅನಿಮ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾ.

ಭುರ್ಗೊ ಪೂರ್ಣಾವ್ದೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಜಲ್ಮಾತಾನಾ 3.25 ಕೆ.ಜಿ. ಜಡಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಫೆಲೊಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೊಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್’ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ತೆವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕುನ್, ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ದೊತೊರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್, ಐ.ವಿ.ಎಫ್. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ತಿಕಾ ಕಸಲೆಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಆನಿಂ 59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಏಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.