ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ನಾಂವ್

Thursday 6 Jul 2017 9:01am
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ನಾಂವ್
 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಭೆಟೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫುಲಾಕ್ ’ಮೋದಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸಾಂತುಮಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್, ಹೆಂ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೆಟೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಬೆನ್ ಗುರಿಯೊನ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಾಮಿನ್ ನೆತನ್’ಯಾಹೂ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ತೊಟಾಕ್ – ದಾನ್’ಝಿಗೆರ್ – ಹಾಕಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಫುಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸಾಂತುಮಮ್ ಫುಲಾಕ್ ’ಮೋದಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.