ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಚಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೇಟ್

Tuesday 4 Jul 2017 6:28pm
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಚಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೇಟ್
 

ತೆಲ್-ಅವೀವ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು'ನ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾರ್ ಮೊಟೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು, "ಆಪ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಮೋದಿ'ಕ್ ಸ್ವಾಗತ್" ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, "ಆಮಿಂ ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ ಭೇಟೆಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂ 70 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾಕೂನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು'ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, "ಆಪ್ಲೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಗಾ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಖುಷಿ ಪಾವ್ತಾಂ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಗಡ್-ಉತ್ರೊವ್ಣೆಚೆಂ ಭೇಟ್ ಜಾಂವ್ನಾಸಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಭದ್ರತಿ ಆನಿಂ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ದುಸ್ಸಾಹಸಿಕ್ ರಾಷ್ಡ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಖ್ಯಾತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಗಿಂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ್ ಬಾಂಧವ್ಪಣಾಕ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್'ಥಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲಾ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಭೇಟೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರುವೆನ್‌ ರಿವಿನಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾ ಅಸ್ತಾಂ, ದೊನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಓ ತಶೆಂಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಯಾನ್ಪೋರ್ ಸಂಭೋದಿತ್ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.