ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ದಾಳಿಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಮರಣ್

Friday 16 Jun 2017 7:57pm
ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ದಾಳಿಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಮರಣ್
 

ಮೊಸ್ಕೊ: ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಹಾಕಾ ರಶ್ಯಾ ಸೆನೆನ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಳಿಂತ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಸಿರಿಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಖ್ಖಾ ನಗರಾಂತ್ ಮೇ 28ವೆರ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಳಿಂತ್ ಅಲ್-ಬಾಗ್ದಾದಿ ಸಾಂಗಾತಾ 300ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ರಖ್ಖಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಭಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗುಪ್ತ್’ಚರ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ರಶ್ಯಾ ಸೇನೆನ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಳಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಬಾಗ್ದಾದಿಕ್ ಆಮಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೇನೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಏಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ...

ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಭದ್ರತೆ ದಳಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚರಣಾಂತ್ ಎಕಾ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಸೈನಾ ವಯ್ರ್ ದೋಗ್ ಆತಂಕಿನಿ ಆಚಾನಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ...

ಐಸಿಸ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಇರಾಕೀ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಚೆ 15 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಐಸಿಸ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಇರಾಕೀ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಚೆ 15 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಇರಾಕಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಫಾಲ್ಲುಜ್ಹಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಸಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ತುಜ್ ಖುರ್’ಮಾತು ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, 15 ಜಣ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಚ್ಯಾ ಸದಸ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ...

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂಚಿಂ ಕರ್ಮಾ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆನ್’ಲೈನಿಚ್ಯೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿಕುಂಕ್...

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಾಂಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕುರ್ದಿಸ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಾಂಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕುರ್ದಿಸ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಕ್ ಆಸ್ಚಾ ರಾಕ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೈನಾನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಹಜಾರ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಮೇರಿಕಾಚಿ ಝಜಾ ವಿಮಾನಾಯಿ...

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ದೊಡೆ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ; ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ದೊಡೆ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ; ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಆತಂಕಿನಿಂ ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ತಾಂತು ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಸರ್ವಿಸ್ ರೈಫಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ಹಲ್ಲೊ ತಾಂಣಿಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ...

ಐಸಿಸಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್, ಜಗ್’ಜಾಹಿರ್ ಜಾಲಿ!

ಐಸಿಸಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್, ಜಗ್’ಜಾಹಿರ್ ಜಾಲಿ!

ಐಸಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಂಗಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಚರ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಕ್ರೂರ್ ಧಗ್ದೊಣಿ ಪಳೆತಾನಾ ಜೀವ್ ಥರ್ಥರ್ತಾ. ತಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೊ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ...

ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದ್ ಫಕತ್ ತಾತ್ಕಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದ್ ಫಕತ್ ತಾತ್ಕಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಹುಮೆದ್ವಾರ್ ಶ್ರೀ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಣೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಆಮೇರಿಕಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್’ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆತಂಕೀ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ...

ಐಸಿಸಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ್ ಕಥಾ!

ಐಸಿಸಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ್ ಕಥಾ!

ಐಸಿಸಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ ಯೆಜಿದಿ ಚಲಿ ಎಕ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ನಿವಾಸಿ, ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಧರಾಚೆಂ ವಿಶಯ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಐಸಿಸಾಂಚೊ ನವೊ ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ...

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ!?

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ!?

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಡುವಟಿಕಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್....

ಸೆಕ್ಸ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ 250 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಕಾತರ್ಲೆಂ!

ಸೆಕ್ಸ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ 250 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಕಾತರ್ಲೆಂ!

ಮೊಸುಲ್ ಶಹರ್ ವ ಗಾಂವ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್, ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆಂಯಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ್ ಕಾಜಾರ್. ಸುಮಾರ್ 250 ಸ್ತ್ರೀ-ಚಲಿಯಾಂನಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್....

ಐಸಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಬ್ ಕಶೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್!

ಐಸಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಬ್ ಕಶೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್!

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಜಿಹಾದಿಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಭರುನ್, ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಬಾಂಬ್ ಕಶೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಆತಂಕಿಂಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಬರೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ....

ಐಸಿಸಾಂನಿ 300 ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲಾಂ

ಐಸಿಸಾಂನಿ 300 ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲಾಂ

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿನಿ ಸುಮಾರ್ 300 ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ದಾಮಾಸ್ಕಾಚಾ ಉತ್ತರ್ ಪುರ್ವೆಚಾ ಎಕಾ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷ್ ದಳಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಸಿರಿಯನ್ ಟಿವಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಗಾರ್, ಆಲ್....

ಐಸಿಸ್, ಸಿರಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಚೆರ್ ಮಾರಣಾಂತಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಾದ್ವಾರಿಂ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾತ್

ಐಸಿಸ್, ಸಿರಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಚೆರ್ ಮಾರಣಾಂತಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಾದ್ವಾರಿಂ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾತ್

ಐಸಿಸಾಂನಿ, ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವೆಕ್ ಆಸ್ಚಾ ವಾರ್ಯಾ ಸೇನಾಚ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಚೆರ್ ಆನಿ ಆರ್ಮಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಪರ್ಲಾ. ಹಿ ಖಬಾರ್ ‘ಸಾನಾ’ ವಾರ್ತಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಣ್, ತಾಂಣಿಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ....

ಐಸಿಸಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾಯ್ಲೊ?

ಐಸಿಸಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾಯ್ಲೊ?

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಬಾ| ತೊಮಸ್ ಉಝನ್ನಾಲಿಲ್ ಹಾಕಾ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಉದೆನಾ : ಐಸಿಸ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಉದೆನಾ : ಐಸಿಸ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕೀ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್...

ಆತಂಕೀ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಜ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್! ಮ್ಹಣ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿವ್’ಲಿನ್

ಆತಂಕೀ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಜ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್! ಮ್ಹಣ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿವ್’ಲಿನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್, ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಲಾಗಿಂ ಟೆಲಿಫೋನಾಚೆರ್ ಉಲವ್ನ್ ಇಸ್ತಾಂಬುಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಗ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ತಾಂಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಆತಂಕೀ ವಯ್ರ್ ಆಮಿ ದೊನೀ....

ಪಳಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್’ಚ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ!

ಪಳಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್’ಚ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ನಾಯೆ/ದಾಖಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಚೆ ಪಳೆತಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಯ್ನಾಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ದಾಖವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾ...

ಐಸಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಲ್ಫ್ ಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ!

ಐಸಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಲ್ಫ್ ಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ!

ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊನ್ ಕೆರ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕೀ, ಇರಾಕ್ ಆನಿ ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಲ್ಫ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ ಖಂಯ್.....

10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಖೈದ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿ!

10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಖೈದ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿ!

ಅಮಾನುಷ್ ಆತಂಕಿ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಖುಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಇರಾಕ್-ಸಿರಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನ್ ಐಸಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ನವೊ ಪ್ರಚಾರಾಚೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಡಿಯೊ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆತಂಕಿ ಚೆಡೊ...

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಶಾತ್!

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಶಾತ್!

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ 20 ಜಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ 20 ಜಣಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಇರಾಕಾಚಾ ಮೊಸುಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ. ದುಡು ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್...

ಐಸಿಸಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಯಾರ್!?

ಐಸಿಸಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಯಾರ್!?

ಐಸಿಸ್’ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್, ಭಾರತಾ ವಿರೋಧ್ ಝಜೊಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಾರತೀಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್’ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಐಸಿಸಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೆತಾನಾ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಐಸಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಅಭಿಮಾನ್...

ಭಾರತಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಭೇಟ್: 11 ದುಬಾವಿ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಖೈದ್!

ಭಾರತಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಭೇಟ್: 11 ದುಬಾವಿ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಖೈದ್!

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಗಣರಾಜೋತ್ಸವಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿನ್ ಹೊಲಾಂಡೆ ಭಾರತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವೆಳಿಂ, ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಫಿತೂರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚೆರ್ 11 ಜಣ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಖೈದ್...

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳೆಕ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಖಬರ್!. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದುಬಾವಾಸ್ಫದ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಕ್ ಪೋಲೀಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ನಜಮೂಲ್ ಹೂಡ (25) ಬಂದಿತ್ ಆರೋಪಿ. ಭಯೊತ್ಪಾದನ್ ದಾಡ್’ಪಸಾಯ್ ಬ್ಯೂರೊ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ರಾತಿಂ ಸರಿಸುಮಾರ್ 2 ವೊರಾರ್ ಎಟಿಎಸ್....

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಸೇನಾ

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಸೇನಾ

ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಚೆ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಸೇನಾಚಿ ಫವ್ಜ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ದೇಶಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಉತ್ತರ್’ಖಂಡ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ರೀಯ್...

ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊಚ್ ಗಳೊ ಕಾತರ್ನ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ!

ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊಚ್ ಗಳೊ ಕಾತರ್ನ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ!

ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಭಿಯಾಂನ್ ದಡ್ದಾಡ್ತಾತ್! ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ರೂರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಇತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ಜಾತಾಗಿ, ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್ ಮ್ಹನ್ಜಾತ್...

ಹಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಭಿಯೆತಾತ್!

ಹಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಭಿಯೆತಾತ್!

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ತೆ ಭಿಯೆತಾತ್...

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ 32 ಜಣಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ 32 ಜಣಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಕುಳಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿರಿಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಕಡೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಾಂತ್ 32 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ 100 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಕಟ್...

ಐಸಿಸಾಚೊ ‘ಫತ್ವಾ’ ಆತಂಕ್’ಕಾರಿ!

ಐಸಿಸಾಚೊ ‘ಫತ್ವಾ’ ಆತಂಕ್’ಕಾರಿ!

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಘಟ್’ಮೂಟ್ ಹಾತ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳಾಯಿಲ್ಲೆ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ಆತಂಕೀ ಕೃತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್...

ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್...!

ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್...!

ಕ್ರೂರ್ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಮಾನುಶ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ಚ್, ಭಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.