ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ದಾಳಿಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಮರಣ್

Friday 16 Jun 2017 7:57pm
ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ದಾಳಿಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಮರಣ್
 

ಮೊಸ್ಕೊ: ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಹಾಕಾ ರಶ್ಯಾ ಸೆನೆನ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಳಿಂತ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಸಿರಿಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಖ್ಖಾ ನಗರಾಂತ್ ಮೇ 28ವೆರ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಳಿಂತ್ ಅಲ್-ಬಾಗ್ದಾದಿ ಸಾಂಗಾತಾ 300ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ರಖ್ಖಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಭಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗುಪ್ತ್’ಚರ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ರಶ್ಯಾ ಸೇನೆನ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಳಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಬಾಗ್ದಾದಿಕ್ ಆಮಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೇನೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.