ಚೀನಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್; 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 15 Jun 2017 10:25pm
ಚೀನಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್; 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಪೂರ್ವ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲಾ ಬೊಂಬ್ ವಿಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 59 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಜಿಯಾನ್ ಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಸುಹೌ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಹೊ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ.

ಪೂಣ್ ಎದೊಳ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುಂಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಶು ವಿಹಾರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಆಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಶಿಶು ವಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್ ತಾಂತ್ಲಿಂ 11 ಭುರ್ಗಿಂ ಹುಲ್ಪುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.