ಚೀನಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್; 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 15 Jun 2017 10:25pm
ಚೀನಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್; 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಪೂರ್ವ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲಾ ಬೊಂಬ್ ವಿಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 59 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಜಿಯಾನ್ ಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಸುಹೌ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಹೊ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ.

ಪೂಣ್ ಎದೊಳ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುಂಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಶು ವಿಹಾರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಆಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಶಿಶು ವಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್ ತಾಂತ್ಲಿಂ 11 ಭುರ್ಗಿಂ ಹುಲ್ಪುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಜಾಗತಿಕ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚೀನಾ ತಯಾರ್

ಜಾಗತಿಕ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚೀನಾ ತಯಾರ್

ಡ್ರಾಗನ್ ಚೀನಾನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ತರ್’ಯಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಶಾ ಬಹಿರಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಜಾಗತಿಕ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ವಿಶ್ವಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೇರ್ ದೇಶ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್, ತರ್ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಭರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಚೀನಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಘಟಕ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 40 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಚೀನಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಘಟಕ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 40 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಚೀನಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಟಕ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡೊನ್ ಸುಮಾರ್ 40 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಖಬ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೊ ಕ್ಸಿನ್ ಹುವಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಂಭವ್ಲೆಲೆಂ ಅತ್ಯಂತ್...

ಮನ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ರೋಬೊಟಾಚೊ ಹಲ್ಲೊ

ಮನ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ರೋಬೊಟಾಚೊ ಹಲ್ಲೊ

ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಟೆಕ್-ಫೇರಾಂತ್ ಎಕಾ ರೋಬೊಟಾನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲಾಂ. ಚೀನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಚೀನಾಂತ್ ಟೆಕ್-ಫೇರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ...

ಚೀನಾಂತ್ ಯೋಗ

ಚೀನಾಂತ್ ಯೋಗ

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಯೋಗಾಚಿ ಖ್ಯಾತಿ ಆತಾಂ ಚೀನಾಂತ್’ಯಿ ಪ್ರಸಾರ್ಲ್ಯಾ. ಸುಮಾರ್ 100 ವಿ.ವಿ.’ನಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಒತ್ತಡ್ ಆನಿಂ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವ್ ನಿವಾರುಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್...

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ರೈಲಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ರೈಲಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾಂನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ವರ್ತನ್ ಪಳವ್ನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಸುರು...

9,800 ಫಿಟಿ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ’ಸಾಗೊರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳಾ’

9,800 ಫಿಟಿ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ’ಸಾಗೊರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳಾ’

ಸದಾಂಚ್ ಏಕ್ ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಚೀನಾನ್, ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೀನಾ, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ 9,800 ಫಿಟಿ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್...

ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ‘ವಾಂಡಾ ಸಿಟಿ’

ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ‘ವಾಂಡಾ ಸಿಟಿ’

ಮನೋರಂಜನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾನ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಾ ಪರಿಂಚ್ ಚೀನಾಚಾ ಶಾಂಘೈ ನಗರಾಂತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ 5.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್...

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿತ್ರಿಣಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಲೆ

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿತ್ರಿಣಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಲೆ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಿಣೆನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ದೂ:ಖ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಪ್ರೇಮಿ ಎಕ್ಲೊ ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಂ ಜಾಯ್, ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್...

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣೆಕ್ ರಾವ್ಲೆ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೆಟೆ

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣೆಕ್ ರಾವ್ಲೆ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೆಟೆ

ಚೀನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾರೀ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಮಯ್ಪಾಸ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಾ 8 ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ಸತತ್ 6 ಘಂಟೆ ತಿಕಾ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್...

ಚೀನಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಚೀನಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಹೈಡ್ರೊಪವರ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸುಮಾರ್ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆನಿಕೀ 17 ಜಣ್ ನಾ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ಮಾತ್ಯೆ ಪಂದಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ 22 ಜಣಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಭಾಯ್ರ್...

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ!

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ!

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕೊಣ್’ಯೀ ಮಾನ್ ದೀನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಮೆಂಗ್ಚೆಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಂಜಿನ್....

ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಪರಾಕ್ರಮ್?

ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಪರಾಕ್ರಮ್?

ಚೀನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ಪರಾಕ್ರಮ ವರ್ವಿಂ ಹೆರ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಯೆತೊ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಚಾಂಗ್ಜಿಂಗ್ ನಗರ ಥಾವ್ನ್ ಶನ್ಜಾನಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ...

ಐ ಫೋನಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ಐ ಫೋನಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಚೀನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಗಡ್ದಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ...

ಚೀನಾ ಆನಿ ದುಬಾಯ್’ಚ್ಯಾಕೀ ಆಮೆರಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ?

ಚೀನಾ ಆನಿ ದುಬಾಯ್’ಚ್ಯಾಕೀ ಆಮೆರಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಖಾತಿರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷೆ ತರ್ಫೆನ್ ತೊ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ. ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಾದಾಳ್’ಚ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ....

ತುಮಿ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಜೆವಾಣ್ ಫ್ರೀ!!

ತುಮಿ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಜೆವಾಣ್ ಫ್ರೀ!!

ತುಮಿ ನಿಜಾಕೀ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾತ್? ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪೋಟ್ ಭರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೆವಾಣ್ ಫ್ರೀ! ತಮಾಶೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ಮು? ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಆಫರ್ ಆಸೊನ್ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ!...

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿತ್!

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿತ್!

ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಚೀನಾ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಥಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನಾಂತ್...

ಚೀನಾಂತ್ ದಾಟ್ ಧುಂವ್ರಿ ಭರ್ತೆಲಿ!?

ಚೀನಾಂತ್ ದಾಟ್ ಧುಂವ್ರಿ ಭರ್ತೆಲಿ!?

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್ಲೊಲೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಪ್ರದ್ಯುಷನ್ ಬಾರೀಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಚೀನಾಂತ್ ಆತಾಂ ಪರ್ತುನ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ರೆಡ್ ಆಲರ್ಟ್’ ಜ್ಯಾರಿ...

ಆತಾಂ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ...!?

ಆತಾಂ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ...!?

ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡ್ಚಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ಚ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಪ್ರದ್ಯುಶನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಲೇಜಿಂಕ್ ರಜಾ ಪಾಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಶಹರ್ ಬೀಜಿಂಗಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆನಾತ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ...

ಎಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಡಜನಾ ವಯ್ರ್ ಲಾರ್ವಾ!

ಎಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಡಜನಾ ವಯ್ರ್ ಲಾರ್ವಾ!

ಚೀನಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾನ್ ದುಖಿನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೊ ಕಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ ಭಿತರ್ ಡಜನಾ ವಯ್ರ್ ಲಾರ್ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್...

ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾಚೊ ರಾಗ್ ಆಡಿ ಗಾಡಿ ಪಿಟೊ ಕರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್!

ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾಚೊ ರಾಗ್ ಆಡಿ ಗಾಡಿ ಪಿಟೊ ಕರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್!

ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ’ಬ್ರೇಕ್-ಅಪ್’ ಜಾತಾನಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ತಾಚೆಂ 43 ಲಾಕಾಂಚೆಂ ಆಡಿ ಕಾರ್’ಚ್ಚ್...

ಭಾರತಾಂತ್ ನಕ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ !

ಭಾರತಾಂತ್ ನಕ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ !

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಚೀನಾ ಮೊಬೈಲ್, ಚೀನಾ ಪ್ಲೇ ಟಾಯ್, ಚೀನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಬೆಡ್’ರೂಮಾಂತೀ ಘಾಮೆಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ! ಚೀನಾ ಮೊಬೈಲ್, ಚೀನಾ ಪ್ಲೇ ಟಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಜಿವಿತ್’ಭರ್ ಭೊಗಾಜೆ ಪಡಾತ್ ತಸಲೆ ಆಕಾಂತ್....

ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ಯಿವು(ಚೀನಾ): ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಅವಯ್ ಹಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಎಂಡಬ್ಲು ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಸೊಡುನ್ ಕಾರಾಚಿ ಚಾವಿಯಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಕಾರ್ ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್....

ಚೀನಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್  ತುಫಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ: 8 ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ

ಚೀನಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ತುಫಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ: 8 ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ

ಬೀಜಿಂಗ್: ಚೀನಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಾಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಚನ್-ಹೋಮ್ ತುಫಾನ್ ಆಪ್ಟೊಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರ್ 8 ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಚನ್-ಹೋಮ್ ತುಫಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 24 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಶಾಂಫೈಂತ್....

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅರ್ದೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪರೇಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪತಿ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅರ್ದೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪರೇಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪತಿ!

ಬೀಜಿಂಗ್: ಪಿಯೆಲ್ಲಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ತರ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಗ್ ಕ್ಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ಘೊವ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಅರ್ದೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪರೇಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್....

ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್..!

ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್..!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಥರಾಚೆ ಆಫರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲಾಂತ್ 90% ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಕಾರಣ್....

19 ದಿಸಾಂನಿ 57 ಮಾಳ್ಯೆಂಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೀನಾ !

19 ದಿಸಾಂನಿ 57 ಮಾಳ್ಯೆಂಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೀನಾ !

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಖಾತಿರ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚೀನಾ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ 19 ದಿಸಾಂನಿ 57 ಮಾಳ್ಯೆಂಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಬಾಂಧುನ್ ನವೊ ಧಾಕ್ಲೊ....

ಚೈನಾ: ಪಾವ್ಸಾವರ್ವಿಂ 100 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಮೆಲೊ

ಚೈನಾ: ಪಾವ್ಸಾವರ್ವಿಂ 100 ಜಣೆ ಮೆಲೆ

ಜುಲಾಯ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ 17 ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾರ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವೊನ್, 45 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಚೈನಾ: 80 ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್

ಚೈನಾ: 80 ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್

2020 ಇಸ್ವೆಭಿತರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ 90% ಲೊಕಾಕ್ ವಾರ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಸವ್ಲತ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಯೆದೊಳ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 130 ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂವರ್ವಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 314 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಚೀನಾ: ಬಸ್ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ 17 ಜಣಾಂ ಅಂತರ್ಲಿಂ

ಚೀನಾ: ಬಸ್ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ 17 ಜಣಾಂ ಅಂತರ್ಲಿಂ

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಚೀನಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ ಬಸ್ಸ್ 50 ಮೀಟರ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಪಾತಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಕನಿಷ್ಟ್ 17 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.