ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

Thursday 8 Jun 2017 11:14pm
ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್
 

ಕೀವ್: ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಜ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ.

ಯುಕ್ರೇನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ, ಕೀವ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಪ್ತರಾರ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಉಡೊವ್ನ್ ದುಶ್ಕರ್ಮಿ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೆಂ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಳೀಯ್ ತನ್ಖೆ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ, ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಅಮೇರಿಕಾ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.