ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ

Thursday 8 Jun 2017 10:52pm
ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ
 

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 13 ಪೌಂಡ್ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಿಚೊ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ಬಿಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಡಾಯ್’ಯೀ ಚಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ತಿಂ 9 ಆನಿಂ 10 ಪೌಂಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ 13 ಪೌಂಡ್ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ.

ದೊತೊರ್ ಸಯ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 5-6 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಆವಯ್ಕ್ ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ದೊಗಾಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.