ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆತಾಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್!

Tuesday 6 Jun 2017 11:07pm
ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆತಾಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್!
 

ಜೋಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅನ್ನಾ ಕರೆನಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಾಮಾದ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ತೊ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಘೆತಾ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಜೋಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟೊನ್ ಏಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಚೆಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ 25,000 ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾತ್. ಲೊಕಾಂನಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್, ಹವ್ಯಾಸಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ. ಜೋಸಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಫಕತ್ ಚವ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್. ತರೀ, ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚ್ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ’ದಿ ಲೊರ್ಡ್ ಒಫ್ ಬುಕ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಣೆಂ ಡಬ್ ಕೆಲಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜೋಸ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಪುಸ್ತಕ್’ಚ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಜೋಸಾಚೆಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಆನಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಆದಿಂ ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋಸಾಕ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.