18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮಾಕ್

Wednesday 24 May 2017 10:34pm
18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮಾಕ್
 

ಅರ್ಧೆಂ ಜರ್ಮನ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಳಾಚೆಂ 18 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಿಮ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಠರಾಯ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 86,640 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರ್ 72 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್).

ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಕ್ ಭೆಟ್ಲಾ ಆನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಪರೀಕ್ಷಾಯೀ ತಿಣೆಂ ಕೆಲಾ. ತೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್’ಯೀ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಜರ್ಮನಿ ಆನಿಂ ವಿಯೆನ್ನಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾ.

ಟ್ಯೂಶನಾಕ್ ಆನಿಂ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ರೋಮನ್ ಮೊಡೆಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.