ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

Monday 3 Apr 2017 12:00am
ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!
 

ಮೊಸ್ಕೋ: ರಶ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೊಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 20 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್.

ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್’ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದೋನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಐಇಡಿ ವಾಪರ್ನ್ ಹೊ ಸ್ಪೋಟ್ ಕೆಲಾ. ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ 8 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ನಿಲ್ದಾಣಾಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನಿಂ ರಕ್ಷಣ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾತ್. ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೊಟಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀವ್ನ್ ರಶ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ – ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್ ಹಾಣೆಂ ಸ್ಪೊಟಾಂತ್ ಅಂತರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದೂಖ್ಃ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.