ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

Monday 27 Mar 2017 10:40pm
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!
 

ಅಬುಧಾಬಿ: 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಹಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ರಿಯಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಲ್ ಏನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್ಶಿಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರ್ಪಿ ನಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಹ್ಯೆ ಧಾ ಜಣ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಳಾಚೆ ಯುವಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಲಗ್ಭಗ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ತರ್ನಾಟೆ. ಯುಎಇಕ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಶಿಯನ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ತಸಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.