ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

Sunday 26 Mar 2017 9:02pm
ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!
 

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಜುಲುಮ್ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಣೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಬಾಪಯ್ ತಾಕಾ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಖಾವಯ್ತಾಲೊ.

ರಜೆಂತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊಂವುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗಾನಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ. 12 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

3 ವರ್ಸಾಂ ಚೆಡುಂ ಕಷ್ಟಾಲಾಂ ತರ್’ಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ. 14 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಿಣಿ ಲಾಗಿಂ ಹೊ ವಿಶಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್’ಯೀ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾಕಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಂದೆಸಾಳ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.