ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

Friday 17 Mar 2017 6:34pm
ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!
 

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸೊದುನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ 65 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೋಸ್ ಮಾರಿಯೆನಾ ಕಾರ್ತೊಲೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ.

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮಾರಿಯೆನಾಕ್ ಧರ್ಣಿ ಪಂದಾ ಆಸ್ಚೆಂ ತೇಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಧರ್ಣ್ ಖೊಂಡುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ನಿಳ್ಸೊ ಡಬ್ಬೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂತು ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್’ಚ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ.

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಥಾಪುಡ್’ಲ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ - ಚ್ಯಾರ್ ಹಜಾರ್ ಕರೋಡ್!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.