ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

Monday 6 Mar 2017 12:35am
ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ
 

ಕೊಲಂಬಿಯಾ: ವಿದೇಶಿ ಕುಶಾಲ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಐವಜ್ ದೀಂವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಹೆಚ್-1ಬಿ ತ್ವರಿತ್ ವೀಸಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ.

ಅಮೆರಿಕಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಣ್ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಪ್ ಆಸಾ ತರೀ, ವೀಸಾಚ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಕ್ರಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್'ಚೊ ವೇಳ್'ಚ್ಚ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಅಮೆರಿಕಾ ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ವರಸ್ ವಿದೇಶಿ ಅನ್ಭವಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ದಿತಾ. ಹೆಚ್ -1ಬಿ ವೀಸಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೀಸಾ ಮೆಳೂಂಕ್ ಜಾಯ್ತೇ ಮಹಿನೆ ರಾಕಜಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ತೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ 15 ದಿಸಾಂನಿ 1,225 ಡಾಲರಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾ ಆಸ್'ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಿ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾ 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೆರಿಕಾ ನಾಗರಿಕತ್ವ್ ಆನಿಂ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಸೇವಾ (ಯು.ಎಸ್.ಸಿ.ಐ.ಎಸ್) ಹಾಣಿಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೇಳಾ ಆನಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್'ಯೀ ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಭಾರೀ ಪ್ರಚಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲಿ. ಹಿ ವೀಸಾ ವಿದೇಶಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ದೊತೊರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಅನ್ಭವಿ ಕಾಮಾಗಾರ್ ವಾಪರ್ತೆಲೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ವರ್ಸಾ ಸುಮಾರ್ 85,000 ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ದಿತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.