45 ವರ್ಸಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

Saturday 25 Feb 2017 8:36pm
 45 ವರ್ಸಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ
 

ಎಜಿಪ್ತಾಚಿ ಸಿಸಾ ಅಬೌ ಡೌ ಎಲ್ ನೆಮ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್. 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿಸಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.

16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 22 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೆರ್ ಘೊವಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಸುಖ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಮಾಂಯ್-ಮಾಂವಾನ್ ತಾಕಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂ.

ಧುವೆಚಿಯೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಿಸಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸುನ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್, ಫಾತರ್ ವ್ಹೊವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೂ ಪೊಲಿಶ್ ಕರ್ನ್, ಧುವೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಸ್ಲಾ.

45 ವರ್ಸಾಂ ತೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿಯೆಲಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ 45 ವರ್ಸಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ನಾತ್ರಾಂಚೊ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯೀ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತೆಂ ಪೊಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಿಸಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.