ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

Saturday 18 Feb 2017 11:08pm
ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್
 

ಸಿ. ಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಹ್ಯೆ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಲಿಂಕನಾಕ್ ವೆತಾ ತರ್, ಜೊರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಶ್ 36ವ್ಯೆ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ನಾನಾ ದೆಶಾಂಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 91 ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕಾಂನಿ, ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಸಿ.ಸ್ಪಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 

ಹ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಅಸಲಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.