ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

Saturday 18 Feb 2017 10:08pm
ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್
 

ಸಿ. ಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಹ್ಯೆ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಲಿಂಕನಾಕ್ ವೆತಾ ತರ್, ಜೊರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಶ್ 36ವ್ಯೆ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ನಾನಾ ದೆಶಾಂಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 91 ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕಾಂನಿ, ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಸಿ.ಸ್ಪಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 

ಹ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಅಸಲಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಒಬಾಮಾನ್ ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ದೇಶಾಕ್ ಉದ್ಧೇಶುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಬರೆಂ...

ಐಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ

ಐಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಪೆರಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತೆಕ್ ಭಂಗ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.