ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!

Friday 17 Feb 2017 3:48pm
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!
 

ಸೋಲ್: ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಯಾ'ಚೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್, ಕರೋಡ್'ಪತಿ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ (ಸುಕ್ರಾರಾ) ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಬಂದೆಸಳೆಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಲೀ ಆತಾಂ ಚಾರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕುಡಾಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ.

ವಾಗ್ದಾಂಡನಾಕ್ ಲಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್, ಪಾರ್ಕ್ ಗೀನ್ ಹೈ ಹಿಕಾ 36 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಲಂಚ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲೀ, ಸೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 7 ಘಂಟೆ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರಣ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಾ.

ವಿಚಾರಣಾ ವೇಳಾರ್'ಚ್ಚ್ ಕೋಡ್ತ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಖೈದ್ ವಾರಂಟ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಬೆನ್ ಕಾಣ್ಘಿಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.