ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!

Friday 17 Feb 2017 2:48pm
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!
 

ಸೋಲ್: ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಯಾ'ಚೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್, ಕರೋಡ್'ಪತಿ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ (ಸುಕ್ರಾರಾ) ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಬಂದೆಸಳೆಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಲೀ ಆತಾಂ ಚಾರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕುಡಾಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ.

ವಾಗ್ದಾಂಡನಾಕ್ ಲಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್, ಪಾರ್ಕ್ ಗೀನ್ ಹೈ ಹಿಕಾ 36 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಲಂಚ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲೀ, ಸೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 7 ಘಂಟೆ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರಣ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಾ.

ವಿಚಾರಣಾ ವೇಳಾರ್'ಚ್ಚ್ ಕೋಡ್ತ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಖೈದ್ ವಾರಂಟ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಬೆನ್ ಕಾಣ್ಘಿಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟೊ ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಾಗಲ್’ಕೋಟ್ ತಾಲೂಕಾಂತ್ ಸಂಭವ್ಲಾಂ. ಗದ್ದನಕೇರಿ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಅನಗವಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ನಾಟೊ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಗಲ್’ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತಾ...

ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಫೋನಾಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್!

ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಫೋನಾಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್!

ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏರ್’ಲೈನ್ಸಾಚೆಂ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ್ ಲೂಯಿಸ್ವಿಲ್ಲೆ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾರಾ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪತಿ ಸಂಗಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ನೋಟ್ 7 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ಧುಂವರ್ ಸೊಡುಂಕ್...

ವಿಮಾನಾರ್ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ

ವಿಮಾನಾರ್ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ, ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್ 2 ಫೋನಾಂತ್ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಂತ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಆಸಾ...

ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್ 7, ವಿಮಾನಾರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಜೊ!

ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್ 7, ವಿಮಾನಾರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಜೊ!

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್ 7 ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಘೆಯಾ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾತಲೆ. ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್ 7 ತುಮ್ಚೆಕಡೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಮಾನಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್...

64 ಜಿಬಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆಂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್3

64 ಜಿಬಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆಂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್3

ಯೆದೊಳ್ 16 ಜಿಬಿ ಆನಿ 32 ಜಿಬಿ ಮೆಮೊರಿಚೆಂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್3 ಮೆಳ್ತಾ ಆಸೊನ್, ಆಪಲ್ ಐಫೋನಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ 64 ಜಿಬಿ ಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.