ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

Wednesday 15 Feb 2017 7:06pm
ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್
 

ಯು.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬುದ್ವಾರಾ, ವ್ಹಾಯ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ತಲೊ.

ಹ್ಯೆ ಭೆಟೆಂತ್ ತೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂ ವಿಶಿಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯ್ತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಇರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಆನಿ ಸಿರಿಯಾ ಝುಜ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚ್ಯೆರ್’ಯೀ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾಗ್ ಹಾಡೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಯು.ಎಸ್. ಎಂಬಸಿ ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಲೆಮಾಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಚಳ್ವಳೆ ವಿಶಿಂಯೀ ತೆ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯ್ತಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವರ್ವಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಉಬ್ಜತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.