ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!

Sunday 5 Feb 2017 8:06pm
ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!
 

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಥೊಡೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆನಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಅಪ್ರವಾಸಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ ನಿಷೇಧಿಸುನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆದೇಶ್, ತಕ್ಷಣ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮನವಿ ವರೊವ್ಣೆಕ್, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ್ ವಿನೊಂವ್ಣಿ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲಾಂ.

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಚ್ಯಾ 9'ವ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ರ್ಸಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪೀಲ್ಸ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹುಕುಮ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸೊಮಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚಡಿತ್ ವಾದ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾ.

ಅಮೆರಿಕಾದ್ಯಂತ್ ಅಧೀಕ್ ಠಿಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್, ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಂದ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿಷೇಧ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸುಂಕ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆತಂಕ್'ವಾದ್ ನಿವಾರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ನಿಷೇಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಜಾಲಾ.

ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಸುಡಾನ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಯೆಮೆನ್ ಆನಿಂ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಲಾಯ್ಲೊ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡ್ಲಾ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡ್ಲಾ!

‘ವಿದೇಶಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ’ ನಾಂವಾನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನವಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲಾ. ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್,...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಡೊನಾಲ್ಡಾನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜ್ಯೋರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ಲಾಖಾಂ ವಯ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ...

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್ ರದ್ಧ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್ ರದ್ಧ್

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟೊ ಪುರ್ತೊ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಚುನಾವಣೆ ವೆಳಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ‘ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್’ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲಗ್ತಿಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ 45’ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಲ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾನ್ ತೀವ್ರ್ ರೂಪ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಆನಿಂ ಬಿಗ್ ಆಪಲಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲಾ...

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾ

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾ

ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಖಾರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಮೆರಿಕನ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಆಜ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಮ್ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ, ತಾಕಾ ಆಡಾಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಬೋಬೊ ತಶೆಂ ಘೋಷಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕುಡ್ಸಾಲಾ...

ಇರಾನ್: ಟ್ರಂಪ್ ಜರ್ತರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಝಜಾ ಕಿಟಾಳ್ ಉಡಯ್ತಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ

ಇರಾನ್: ಟ್ರಂಪ್ ಜರ್ತರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಝಜಾ ಕಿಟಾಳ್ ಉಡಯ್ತಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ಇರಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ಸಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ದೇಶ್’ಯಿ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾತೆಲೆ...

'ಟೈಮ್' ವರ್ಸಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಾಲೊ!

'ಟೈಮ್'ವರ್ಸಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಾಲೊ!

ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಹಾಚೊ ‘ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಚುನಾಯಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕ್ಲೊ. ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೊಕಾಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

30 ಲಾಖ್ ಆಕ್ರಮಿ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್: ಟ್ರಂಪ್

30 ಲಾಖ್ ಆಕ್ರಮಿ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್: ಟ್ರಂಪ್

ಆಪುಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕ್ರಮಿ ರಿತಿರ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗಡಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಕಾರಾಚೊ ಉಬಾರ್ ದೊರೊ ಬಾಂದ್ಚೊ...

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರೋಧಿಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರೋಧಿಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ರ್ಯ್ಯಾಲಿ ಕರ್ತಾ. ದೊಗಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್’ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ...

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಹಿಲರಿಕ್ ಎಕಾ ಅಂಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ!

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಹಿಲರಿಕ್ ಎಕಾ ಅಂಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ!

ಯೆತಾ ತ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಖಾತಿರ್ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಾ. ಚುನಾವಾಚೊ ತಾಪ್ ಭಯಂಕರ್ ಚಡ್ಲಾ. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಎಕಾ ಅಂಕಾಕ್ ಹಿಲರಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎ.ಬಿ.ಸಿ ಖಬ್ರೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಣ್’ಪೂರ್ವ್ ಸಮೀಕ್ಷಾನ್...

ಹಾಂವ್, ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಹಾಂವ್, ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಚುನಾವಾಕ್ ಉಬೊ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಆಪುಣ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಆನಿಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಇಂಡೊ ಆಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಲಾಗಿಂ...

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ಸ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಾನ್ ದಿತಾ

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ಸ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಾನ್ ದಿತಾ

ಡಸ್ಟಿನ್ ಮೊಸ್ಕೊವಿಟ್ಜ್, ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಹುಮೇದ್ವಾರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ. ತಾಣೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಕಾ ಸಲ್ವಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ಸ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್...

"ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ": ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್!

"ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ": ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್!

ಆಜ್ ಇರಾನ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜರ್ತರ್ ಹಾಂವ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಲೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಕ್ತೆ ವರ್ವಿಂ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಾರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಇರಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಆತಾಂ...

ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್, 100ಚ್ಯಾಕೀ  ಚಡ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ವಿಣ್ಗೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್, 100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ವಿಣ್ಗೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಟ್ರಂಪ್ ಬಾರಿಚ್ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲೊ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್!

ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೊಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೊಯಿಂಟ್ಸ್ 1237 ತರ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ 1238 ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.