ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!

Sunday 5 Feb 2017 9:06pm
ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!
 

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಥೊಡೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆನಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಅಪ್ರವಾಸಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ ನಿಷೇಧಿಸುನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆದೇಶ್, ತಕ್ಷಣ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮನವಿ ವರೊವ್ಣೆಕ್, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ್ ವಿನೊಂವ್ಣಿ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲಾಂ.

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಚ್ಯಾ 9'ವ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ರ್ಸಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪೀಲ್ಸ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹುಕುಮ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸೊಮಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚಡಿತ್ ವಾದ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾ.

ಅಮೆರಿಕಾದ್ಯಂತ್ ಅಧೀಕ್ ಠಿಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್, ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಂದ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿಷೇಧ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸುಂಕ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆತಂಕ್'ವಾದ್ ನಿವಾರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ನಿಷೇಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಜಾಲಾ.

ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಸುಡಾನ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಯೆಮೆನ್ ಆನಿಂ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಲಾಯ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.