ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

Friday 3 Feb 2017 5:38pm
ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!
 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಯೆದೊಳ್'ಚ್ಚ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ್, ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಣಾದೇಶ್ ಜಾಲಾ.

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್'ದಾನಾಂತ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾ. ಸುಮಾರ್ 52 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮತ್'ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಕೇವಲ್ 43 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕಾನ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ಯಾ.

ನವೆ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್'ಚ್ಚ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಜಣಾದೇಶ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಏಕ್ ನಾವಾಡ್ದೀಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್'ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸೂಕ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಲೊಕಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್'ದಾನ್'ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೀನ್ ಡೆಬ್ನಾಮ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್'ದಾನಾಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ 40 ಠಕ್ಕ್ಯಾಂಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮತ್'ದಾನ್ ಜಾಲಾ. ತರೀ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್'ಚ್ಯಾಕೀ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ'ಕ್ ಲೋಕ್ ಚಡ್'ಚ್ಚ್ ಮಾನ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೂನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ತುಫಾನಾಕ್ 19 ಜಣ್ ಬಲಿ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ತುಫಾನಾಕ್ 19 ಜಣ್ ಬಲಿ

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾಗ್ ಕಠೀಣ್ ತುಫಾನಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. 19 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲಾ. ಜೊರ್ಜಿಯಾ ಧರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫ್ಲೋರಿಡಾಚೊ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗ್ ಆನಿಂ ಜೋರ್ಜಿಯಾಚೊ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಆನಿಕ್’ಯಿ ವಾತಾವರಣ್ ಭಿಗ್ಡೊಂಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ...

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮನಾಂ ಕರ್ಗಿತಾ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಾಲ್ಟಿಮೊರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೀನ್ ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಆವಯ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಐಸಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಫೆಡೆರಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಐಸಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಫೆಡೆರಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ

ಬೆಲ್ಜಿಯಮಾಂತ್ ಆನಿಂ ಪೆರಿಸಾಂತ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಾ ದ್ವಾರಿಂ ಯುರೋಪ್ ಆನಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಹೊ ದಾವೊ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿ...

ಟರ್ಕಿಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಫ್ತರಾ ಲಾಗಿಂ ಶೂಟೌಟ್!

ಟರ್ಕಿಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಫ್ತರಾ ಲಾಗಿಂ ಶೂಟೌಟ್!

ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್’ದೂತಾಕ್, ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್’ಚ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಫ್ತರಾ ಮುಖಾರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಶೂಟೌಟ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದಫ್ತರ್ ಬಂದ್ ದವರ್ಲಿ. ರಷ್ಯಾಚೊ ರಾಯ್’ದೂತ್ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ತಾಕಾ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ...

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ಲಿ!

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ಲಿ!

ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ರನ್’ವೇಚೆರ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಿತಿನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ತುರ್ತ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್, ಸುಮಾರ್ 15 ಫೀಟ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡೀತ್ ...

ರನ್’ವೇಚ್ಯೆರ್ ವಿಮಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಘಾಯೆಲೆ!

ರನ್’ವೇಚ್ಯೆರ್ ವಿಮಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಘಾಯೆಲೆ!

ಚಿಕಾಗೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಯಿಂಗ್ 767 ವಿಮಾನಾಕ್ ಆಕಸ್ಮಿತ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್, 20 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ರನ್’ವೇಚ್ಯೆರ್ ಉಬ್ಣೆಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೋಶಾ ವರ್ವಿ ಉಜೊ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ...

63 ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

63 ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಇತ್ಲೊ ಬಳಾದಿಕ್ ಕೀ ಮೊರ್ನ್’ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಂತ್. ಹೆನ್ರಿ ಆನಿ ಜೆನೆಟ್ ಡೆ ಲಾಂಗೆ, 63 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಪೋರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸೌತ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ರೂಕ್ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಣ್ ಖಂಡಿತ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ರೂಕ್ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಣ್ ಖಂಡಿತ್!

ಪಳಂವ್ಕ್ ಹೊ ರೂಕ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ್. ಪುಣ್ ಚತ್ರಾಯ್! ಹೊ ರೂಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ, ತೊ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮೊರ್ತಾತ್! ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಂಚಿನೀಲ್. ಹೊ ರೂಕ್...

ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ

ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ

ವಸ್ತು ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ಘೆತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚ್ಯೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ಯಿ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ...

ಆಮೇರಿಕಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಿ

ಆಮೇರಿಕಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಿ

ಆಮೇರಿಕಾಚಾ ಸೆನೆಟ್ ಪೆನೆಲಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಧರ್ಲಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಕ್ಕಾನಿ ಆತಂಕಿ ನೆಟ್’ವರ್ಕಾಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆನಾ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ತ್ಯೆಂಯಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಆಮೆರಿಕಾಚಾ ಎರಿಕ್ ಕಫಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್, ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸದಸ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 8 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಂತ್...

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿಯೆತ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿಯೆತ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯಿ ಆಂಗಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿಯೆತಾ. ತಾಂಣಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಾನಾ. ಆಂಗ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭ್ಯೆಂಚ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್! ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವ ಮೊಲಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್...

ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಚೆರ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್…?

ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಚೆರ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್…?

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರಾಂತ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಚೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿನ್ ಯೂಬರ್ ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ಸಂಗಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್....

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್!

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್!

ಕಠಿಣ್ ತೂಪಾನ್ ಆನಿ ಆವ್ರಾಕ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಾಂ. ಹೌಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಟೆಕ್ಸಸಾಂತ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೇ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತ್ ವ್ಯಸ್ತ್....

ಉಮೊ ದಿತಾನಾ/ಘೆತಾನಾ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಉಮೊ ದಿತಾನಾ/ಘೆತಾನಾ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ತೊಂಡಾಕ್ ತೋಂಡ್ ಲಾವ್ನ್ ವ ವೊಂಟಾಂಕ್ ವೋಂಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಉಮೆ ಘೆತಾನಾ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತಜ್ಞಾನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ನ್ ನಿಷ್ಕರ್ಶ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಮನ್ಶಾಚೊ ಮೆಂದು ಎಕಾವೆಳಾರ್....

ಅಪ್ರೂಬ್, ದೋನ್ ತೊಂಡಾಂಚಿ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮೆಳ್ಳಿ

ಅಪ್ರೂಬ್, ದೋನ್ ತೊಂಡಾಂಚಿ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮೆಳ್ಳಿ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾನ್ಸಾಸಾಂತ್ ದೋನ್ ತೊಂಡಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿಚೊ ಪೋಟೊ ಆನಿ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ. ಜೇಸನ್ ಟಾಲ್ಬೊಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿಚೊ ಪತ್ತೊ....

ಜಿವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಡು ಸತ್!

ಜಿವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಡು ಸತ್!

ಆಜ್’ಜಾಲ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಡು ಸತ್, ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ನಿರುದ್ಯೋಗಾ ವರ್ವಿಂ, ಬೆಜಾರ್/ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಿವ್ಘಾತಾ ವಿಶಿಂ....

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ನಕ್ಲಿ ವೀಸಾಚೆರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಜಣ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಖೈದ್!

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ನಕ್ಲಿ ವೀಸಾಚೆರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಜಣ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಖೈದ್!

ನಕ್ಲಿ ವೀಸಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ 10 ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಧರ್ನ್, 21 ಜಣಾಂಕ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ದಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನಕ್ಲಿ ವೀಸಾಚೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ಶಿಕ್ಪಾಚಾ ನಾಂವಾನ್....

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಚೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ವಿಣ್ಗೊ ನಾಚ್

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಚೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ವಿಣ್ಗೊ ನಾಚ್

ಹೊಸ್ಟನ್ : ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಧಾಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಟೊಪಾರ್ ವಚೊನ್ ವಿಣ್ಗೊ ನಾಚ್ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳೊ ಹೈವೆ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ...

ಅಕ್ರಮ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತಾ ವಿಶಿಂ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಅಕ್ರಮ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತಾ ವಿಶಿಂ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಆಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಗರ್ಭ್ ಪಾತಾವಿಶಿಂ ತಾಂಣೆಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ವಿವಾದ್ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಂವ್ಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಟೈಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೈಲಟ್!

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಟೈಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೈಲಟ್!

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಟೈಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪೈಲಟ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್, ವಿಮಾನ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಳವ್ನ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬಂದಿ ಕೆಲಾ...

1,300 ಕರೊಡಾಂಚೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದರ್ಯಾಕ್!?

1,300 ಕರೊಡಾಂಚೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದರ್ಯಾಕ್!?

ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿ ರಿತಿರ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ಸುಮಾರ್ 1300 ಕರೊಡಾಂಚೆ ಡ್ರಗ್ಸ್-ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಕೊಕೆಯ್ನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಸಬ್ ಮೆರಿನಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 5.5 ಟನ್ ವಜನಾಚೆಂ ಕೊಕೆಯ್ನ್ ಕಂಟೇನರಾಂತ್ ಸಾಗ್ಸಿತಾಲೆ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಚಿ....

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾಲಿ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಪತಿಣ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾಲಿ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಪತಿಣ್!

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾರಿಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಜಿ ರೂಪ್’ದರ್ಶಿ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲೆನಿಯಾಚಿ ವಿಣ್ಗಿ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರೊನ್ ಆಸಾ...

ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ 95 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ!

ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ 95 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ!

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನೌಕಾದಳಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬೋಟ್ 95 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನಾ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಆತಾಂ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಿ ಬೋಟ್ 1921 ಮಾರ್ಚ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ 56 ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪಾಚಾ ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರಾಕ್ ವೆಚೆ ವೆಳಾರ್ ನಾ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲಿ...

88 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೆಜಾರಿ ದೇಶ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್!

88 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೆಜಾರಿ ದೇಶ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್!

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಾವುಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ಸಂಗಿಂ ದೊನ್’ಯಿ ದೇಶಾಂ ಮದ್ಲೊ ದ್ವೇಶ್ ನಿವ್ರಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಗಾಂಚ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲೊಣೆ ಚಲ್ಲೆಂ...

OMG…! 14 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಎಕ್ಲಿಚ್!

OMG…! 14 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಎಕ್ಲಿಚ್!

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 14ವ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಶ್ವ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಧಾಖ್ಲೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾತ್ ಹ್ಯಾ 14 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ!

ಸಬ್ ವೇ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್  ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

ಸಬ್ ವೇ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಸಪಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೂಕ್ ಸೊಸುನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವರ್ಣುಂಚೊ ನ್ಹಯ್, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಪಳೆಯಾ....

ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಕೆಚಪ್ ಸಾರವ್ನ್ ಖಾಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ!

ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಕೆಚಪ್ ಸಾರವ್ನ್ ಖಾಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ!

ಆಯ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ! ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ಚಾರ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ವೋಡ್ನ್ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಿಶಿ ಆಶಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಿತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕರ್ತಾತ್....

ಪ್ರಸೂತ್’ಪಣಾಚಿ ದೂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಪ್ರಸೂತ್’ಪಣಾಚಿ ದೂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ಮಹಿನೆ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಭ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ವೇಳ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?...

ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ್!?

ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ್!?

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಫೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ದ್ವಾರಿಂ ಯುವಜಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪೋರ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕೋರ್ಸ್ ಚಲವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಚಕಿತ್ ಕೆಲಾಂ! ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಯುವ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.