ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

Friday 3 Feb 2017 6:38pm
ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!
 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಯೆದೊಳ್'ಚ್ಚ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ್, ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಣಾದೇಶ್ ಜಾಲಾ.

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್'ದಾನಾಂತ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾ. ಸುಮಾರ್ 52 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮತ್'ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಕೇವಲ್ 43 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕಾನ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ಯಾ.

ನವೆ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್'ಚ್ಚ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಜಣಾದೇಶ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಏಕ್ ನಾವಾಡ್ದೀಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್'ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸೂಕ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಲೊಕಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್'ದಾನ್'ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೀನ್ ಡೆಬ್ನಾಮ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್'ದಾನಾಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ 40 ಠಕ್ಕ್ಯಾಂಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮತ್'ದಾನ್ ಜಾಲಾ. ತರೀ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್'ಚ್ಯಾಕೀ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ'ಕ್ ಲೋಕ್ ಚಡ್'ಚ್ಚ್ ಮಾನ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೂನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.