ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

Thursday 2 Feb 2017 9:58pm
ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್
 

ಲಖನೌ: ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಂತಾಂತ್, ಕಟ್ಟೊಣ್ಯಾ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಏಕ್ಲೆಂ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಗಜ್ಜುಪುರುವಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳಾತಾನಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸುಶೀಲಾ, ಕಟ್ಟೊಣ್ಯಾ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪೋಷಕಾಂ ಧುವೆಕ್ ಜಿವಂತ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಆಶಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್'ಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆಪತ್ತ್ ಮದತ್'ಕಾರ್ಯ್ ದಳಾಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಿವಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಬಾಪಯ್-ಧುವೆಕ್ ರಕ್ಷಣ್: ಕಟ್ಟೊಣ್ಯಾ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ 9 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ದೊಗೀ ಜಣಾಂ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಘಾಯೆದ್ವಾರಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಇತ್ಲೊ ದುಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ಕಾರೀ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್’ಯಿ ನಾ. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಲಕ್ನೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.