ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ

Wednesday 1 Feb 2017 10:46pm
ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ
 

ಕೀನ್ಯಾ'ಚ್ಯಾ ನೈರೋಬಿಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಾಳಾಂತ್ ಪಾಠ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ವಯ್ರ್ ಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ.

ಉರ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್'ಯೀ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮಾರಯ್ಲಾಂ."ತಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಶಿಕಯಾ, ಯೇನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮಾರಾ" ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಉರ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಹಪಾಠಿನಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂತ್ ಸುಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಘರಾ ವಚುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ದೂಖ್ ಆನಿಂ ಪೊಟಾ ದೂಖ್ ಜಾಂವ್ನ್, ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಫತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ, ಥಂಯ್ಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ. ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಧಾಂವೂನ್ ಗೆಲಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಘಟನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯೀ ಘಡ್'ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂನಿ ಆರೋಪ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬದ್ಲುಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.