ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್

Wednesday 1 Feb 2017 10:34pm
ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್
 

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಘಟನ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಿಸ್ರುನ್ 40 ಅಡಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದಾರುಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘೋರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಸಿಸಿಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲಾಂ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಅಂದಿಜನ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಒಜ್ಬೆಗಿಮ್ ಮಾಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಹೆಂ.

ಲಾಂಬ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ತಶೆಂಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಡಿಯೆಕ್ ಘೇಂವ್ನ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರಾರ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತೆಲಿ. ತಿಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ, ಆಯ್'ಚುಕೊನ್ ತಿ ಮೆಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸರ್ನ್ 40 ಅಡಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ರಕ್ಷಣ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ತೀವ್ರ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಾವಾವರ್ವಿಂ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ದುರ್ಘಟನ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಸುಮಾರ್ 4 ಕಟ್ಟೊಣ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂ ಉಬಾರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.