ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

Tuesday 31 Jan 2017 1:31pm
ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್
 

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಏಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ.  

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಖಾಲ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಸೈನ್ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ತೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ.

ಐಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ಸಂಘಟನ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹೇರ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಐಸಿಸ್ ಅಧಿಕ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಐಸಿಸಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಮೆರಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.