ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

Tuesday 31 Jan 2017 12:31pm
ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್
 

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಏಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ.  

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಖಾಲ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಸೈನ್ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ತೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ.

ಐಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ಸಂಘಟನ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹೇರ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಐಸಿಸ್ ಅಧಿಕ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಐಸಿಸಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಮೆರಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಭದ್ರತೆ ದಳಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚರಣಾಂತ್ ಎಕಾ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಸೈನಾ ವಯ್ರ್ ದೋಗ್ ಆತಂಕಿನಿ ಆಚಾನಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ...

ಐಸಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಲ್ಫ್ ಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ!

ಐಸಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಲ್ಫ್ ಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ!

ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊನ್ ಕೆರ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕೀ, ಇರಾಕ್ ಆನಿ ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಲ್ಫ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ ಖಂಯ್.....

10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಖೈದ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿ!

10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಖೈದ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿ!

ಅಮಾನುಷ್ ಆತಂಕಿ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಖುಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಇರಾಕ್-ಸಿರಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನ್ ಐಸಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ನವೊ ಪ್ರಚಾರಾಚೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಡಿಯೊ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆತಂಕಿ ಚೆಡೊ...

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಶಾತ್!

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಶಾತ್!

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ 20 ಜಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ 20 ಜಣಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಇರಾಕಾಚಾ ಮೊಸುಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ. ದುಡು ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್...

ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಸ್ಪೋಟಾಚೊ ಘೂಟ್!

ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಸ್ಪೋಟಾಚೊ ಘೂಟ್!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ರಶ್ಯಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಘೂಟ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಸೊಡಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್...

ಇಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಥಾವ್ನ್ ವೊಷಿಂಗ್ಟನಾರ್ ಧಾಡ್...?!

ಇಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಥಾವ್ನ್ ವೊಷಿಂಗ್ಟನಾರ್ ಧಾಡ್...?!

ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಡಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಶಹರ್, ವೊಷಿಂಗ್ಟನಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಧಮ್ಕಿ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಕಾರಣ್...

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ‘ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್‌’ ಖುನಿ

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ‘ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್‌’ ಖುನಿ

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಯುಸೇನೆಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಬಾರ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂನಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ‘ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್‌’ ಹಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್...

200’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

200’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಸಂಸಾರ್‘ಭರ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಆತಾಂ 200 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ರಾವೊವ್ನ್ 30 ಸೆಕುಂಡಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್, ಹ್ಯೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್...

ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ರಷ್ಯಾ !

ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ರಷ್ಯಾ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್’ಪಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರುಂಕ್ ರಶ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ರಶ್ಯಾಚೆಂ ಸೈನ್ಯ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್...

ಕಾರ್, ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಯುವಕ್!

ಕಾರ್, ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಯುವಕ್!

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್ ವೈಭವಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ದಿತಾಲೆ. ಪಯ್ಣಾಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾಂ ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ...

ಈಜಿಪ್ಟ್: ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 12 ಜಣಾಂಕ್ ಫಾಶಿ

ಈಜಿಪ್ಟ್: ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 12 ಜಣಾಂಕ್ ಫಾಶಿ

ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಬಂದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 12 ಜಣಾಂಕ್ ಈಜಿಪ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಮರ್ಣಾ ಫರ್ಮಾಣ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಇಸಿಸ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಇಸಿಸ್!

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆತಂಕ್’ವಾದಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಚಡ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್...

ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಚಲಾವಣೆಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ!

ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಚಲಾವಣೆಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ!

ರಗ್ತಾಚೆ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲೆ, ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆಕ್ ವಿಕ್ತೆಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಆತಾಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಛಾಪುನ್ ತಿಂ ಚಲಾವಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಾಂಧಾವಳಿಕ್ ದಖೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್....

ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ಸತ್: ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯುವಕ್!

ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ಸತ್: ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯುವಕ್!

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತಿಕ್ ಬೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ಯಾಂತ್ ಧಾ ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯುವಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಲಾಂ! ಭಾರತಾಕ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಥಾವ್ನ್ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ...

ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪುರ್ವಿಲೆಂ ದೆವಾಳ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ

ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪುರ್ವಿಲೆಂ ದೆವಾಳ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ

ಆಪ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಸೈತಾಂನಿ ಕಾಮಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆತಂಕ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಆತಾಂ ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪುರ್ವಿಲೆಂ ದೆವಾಳ್ ದೆಸ್ವಾಟಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ನೀಚ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೀರ್....

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಕುರಾನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಖಂಯ್ !

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಕುರಾನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಖಂಯ್ !

ಆಪ್ಣೆಂ ಆದಾರ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ 12 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆದಾರ್ನ್, ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುರಾನಾಂತ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮರ್ಥನ್....

ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 19 ಚಲಿಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 19 ಚಲಿಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಆಪ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 19 ಚಲಿಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಅಕಾಂತ್’ವಾದಿನಿಂ ಆಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಭೋವ್ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಜನೆರಾಂತ್ ಇರಾಕಾಚೆಂ ಮೊಸುಲ್ ಶ್ಹಹರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಬೆನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ....

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್; ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆಕ್!

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್; ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆಕ್!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಭೆಸ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಆತಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆಕ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್’ಪಣಾಕ್ ವಿಕ್ಚಿ ಖಬರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಆಘಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಸಿರಿಯಾ ಆನಿ ಇರಾಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್....

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ ಮೊಸುಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬಂದೆಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್....

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ರಗತ್

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ರಗತ್

....ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ರಗ್ತಾಚೆಂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ. ಕೊಬಾನೆ ಶಹರಾಂತ್ 24 ಗಂಟ್ಯಾಂನಿ 146 ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ 70 ಜಣಾಂಕ್ ಬಂದೆಂತ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.