ಆತಂಕಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಘರ್ ಬಂಧನ್

Tuesday 31 Jan 2017 11:48am
ಆತಂಕಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಘರ್ ಬಂಧನ್
 

2008’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ರುವಾರಿ ಆನಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 6 ಮಹಿನೆ ಘರ್ ಬಂಧನಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

ಟ್ರಂಪ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಸಂಘಟನಾ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಚ್ಯಾ ಘರ್ ಬಂಧನಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್, 2014’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮೆರಿಕಾನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಚಕಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

KD

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.