ವ್ಹಾಣೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್!

Tuesday 31 Jan 2017 11:19am
ವ್ಹಾಣೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್!
 

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಮವಸ್ತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಚೆ(Shoe)ಯಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಖುಶಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವೆಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವ್ಹೆತಾತ್ ಆನಿಂ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್.

ಬೋರ್ನ್ಮೌತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪರಿಸರ್ ಶಾಂತ್ ಆನಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಾಂತ್ ಬಸ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಬರಿ ಮತ್ ದಿತಾತ್ ಖಂಯ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಾಮುಕಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್!

ಕಾಮುಕಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್!

ಆಜ್ಕಾಲ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆನ್ ವ ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಕಾಮುಕಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ವಿಪರೀತ್. ಹೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಾಧ್ಯ್ ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.