130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್ಲೊ!

Tuesday 31 Jan 2017 11:23am
130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್ಲೊ!
 

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಆನಿಂ 203 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್, ನೈಜೀರಿಯಾಚೊ 93 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೆಲ್ಲೋ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಸ್ವಸ್ಥೆನ್ ಅಂತರ್ಲೊ.

ನೈಜೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಡಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಅಬೂಬಕರ್ 130 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ 10 ಜಣಾಂಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ 97 ಬಾಯ್ಲೊ ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆತಾಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಚಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ದೆವಾಚೊ ಆದೇಶ್ ಆಸೊನ್ 130 ಬಾಯ್ಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 2008'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 86 ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬೂಬಕರಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಖಾಲ್ ತಾಕಾ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 86 ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ 82 ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್’ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 130’ಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.