ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳ್

Tuesday 31 Jan 2017 9:26am
ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳ್
 

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿವಾಸಿನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲ್ಯಾ.

ಅಜೀವನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ 20 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಿಂ 516,000 ನಿಸ್ ದಂಡ್’ಯಿ ಘಾಲಾ. ದಂಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

2015 ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಸಾ ಆರೋಪಿ ಕೊಟಿನಾನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಉಬೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ವರ್ನ್ ಆಪ್ಟಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಹೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

JP

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.