ದಾದ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್'ಚ್ಚ್ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೊ

Tuesday 31 Jan 2017 9:44am
ದಾದ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್'ಚ್ಚ್ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೊ
 

ಚೀನಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದಾದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ನಿಂಗ್ಬೋ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಹೆಂ ದುರ್ಘಟನ್ ಸಂಬವ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯಂಗೋರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊನ್ ವಾಗಾಂಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾನ್ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಚೂಪ್ ದಾಂತಾಂನಿ ಘಾಸ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ವೊಡ್ಲಾಂ. ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ವಾಗಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ.

ಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಲಾರಾಮ್ ಆನಿಂ ಪಟಾಕ್ಯೊ ಫುಟವ್ನ್ ವಾಗಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್’ಯಿ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಸೊಯಿ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್’ಲೋಡ್ ಕೆಲಾಂ.

KD

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.