ದಾದ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್'ಚ್ಚ್ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೊ

Tuesday 31 Jan 2017 8:44am
ದಾದ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್'ಚ್ಚ್ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೊ
 

ಚೀನಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದಾದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ನಿಂಗ್ಬೋ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಹೆಂ ದುರ್ಘಟನ್ ಸಂಬವ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯಂಗೋರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊನ್ ವಾಗಾಂಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾನ್ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಚೂಪ್ ದಾಂತಾಂನಿ ಘಾಸ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ವೊಡ್ಲಾಂ. ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ವಾಗಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ.

ಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಲಾರಾಮ್ ಆನಿಂ ಪಟಾಕ್ಯೊ ಫುಟವ್ನ್ ವಾಗಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್’ಯಿ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಸೊಯಿ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್’ಲೋಡ್ ಕೆಲಾಂ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: ಕಂಗನಾ ರಾನೌತಾಕ್ ಘಾಯ್

ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: ಕಂಗನಾ ರಾನೌತಾಕ್ ಘಾಯ್

'ಮಣಿಕಾರ್ನಿಕಾ - ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಝಾನ್ಸಿ' ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್, ತಲ್ವಾರಿ ಝುಜಾಚೊ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಂಗನಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲೊ. ತಲ್ವಾರಿ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚುಕುನ್, ನಿಹಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಚಿ...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿಂ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ,...

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿನ್ ಜಾತಾ

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿನ್ ಜಾತಾ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಪಿಡೆಚ್ಯೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಪರ್ತುನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಜ್ಜೈನಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಶೆಂಬ್ರ್ 4, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 180ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ - ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 180ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 180ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್’ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ಕಲಾಕುಲ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸಂಬರ್ 4, 2016’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 180’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ಮಾಗಿರ್‍ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’...

ರುಕಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ!

ರುಕಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ!

ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಚಾನಕ್ ರೂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ದಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ ರೂಕ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪೊರ್ಟ್’ಲ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್...

ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಲಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ!

ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಲಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ!

ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಚ್ಛೇದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಸೈಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 50’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ನಾಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಂಚಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. ತಾಚೊ ಬಯೊಡಾಟಾ ಪಳವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿಂ ದೋತಿ...

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಕ್, ಬಂದರ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೆ ಉದ್ಯಮ್ ಹಾಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಯೋಜನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಚೊ ದರ್ಜೊ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಚೊ ದರ್ಜೊ

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಯೋಜನಾಖಾಲ್ ದೇಶಾಂತ್ 100 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಶಹರಾಚಿ ಸರ್ವಾತೊಮುಖ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ತ್ವರಿತ್ ಸುಧಾರಣೆಚಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ತೆಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ರುಲಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ರುಲಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಜರ್ತರ್...

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದಬಾಜೊ!!

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದಬಾಜೊ!!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ 165 ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್, ಮಾನಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ನೋವ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ...

100 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಜ್ಯೆನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾ ಪದಕ್!

100 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಜ್ಯೆನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾ ಪದಕ್!

ಕೊಲಂಬಿಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಂಕೊವರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮನ್’ಕೌರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ತಿ ಕಾಂಯ್ 18-20 ವರ್ಸಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್, 100 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 100 ಮೀಟರ್ ಧಾಂವ್ಣಿ ತಿಣೆಂ 81 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಧಾಂವೊನ್ ಜಿಕ್ಲಿ...

ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಮಿತ್ರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್ಲಿ!

ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಮಿತ್ರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್ಲಿ!

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಲಾಗ್ಸರ್, ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ರು. 27,000/- ಪಾಟಿಂ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚಿ ತಕ್ಲಿಚ್ ಕಾಪ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್’ಪೇಯಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೊಚೆ ದಿತಾ!

ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್’ಪೇಯಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೊಚೆ ದಿತಾ!

ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್’ಪೇಯಿನ್ ಅಗೋಸ್ತಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬುದಿಯಾ ಸಿಂಗ್-ಬಾರ್ನ್ ಟು ರನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 1,000 ಮೊಚೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಖೆಳಾಂತ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯೆ...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ’ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ’ ಹಾಚೆಂ ಚಾಲನ್, ಜೂನ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಪುಣೆಂತ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ದ್ವಾರಿಂ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾಂತು...

’ಮ್ಯಾಂಗೊ ಜ್ಯೂಸ್’ ಸೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚಾ.

’ಮ್ಯಾಂಗೊ ಜ್ಯೂಸ್’ ಸೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚಾ.

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಜ್ಯೂಸಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್. ಮ್ಯಾಂಗೊ ಶೇಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಜ್ಯೂಸಾಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ರಸಾಯನ್ ಭರ್ಶಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮ್ಯಾಂಗೊ ಶೇಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್...

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಕಸೊ ಮೆಲೊ?

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಕಸೊ ಮೆಲೊ?

ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ, ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್....

‘ಮಾನ್ನ’ ಜೆವ್ಣಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ!

‘ಮಾನ್ನ’ ಜೆವ್ಣಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ!

‘ಮಾನ್ನ’ ನಾಂವಾರ್ ಕಾಸರ್’ಗೋಡ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್....

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಎಮ್.ಎ

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಎಮ್.ಎ

ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (ಎಮ್.ಎ) ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸುವಿಧಾ ಸುರು ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿವಿ’ಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಬೈರಪ್ಪಾನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸವೆಂ, ರವೀಂದ್ರ....

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯುಸಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೆಪಾರ್ ಲೀಕ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೀಸ್’ಯಿ ಠರಾಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪರ್ತುನ್ ತೆಂಚ್ ಪೆಪಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಲೀಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್....

ತರ್ನ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಡಿ ಜಿವಾಕ್ ಬರಿ!

ತರ್ನ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಡಿ ಜಿವಾಕ್ ಬರಿ!

ಆಂಬ್ಯಾಂಚೆಂ ಸೀಸನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ. ಫಳಾಂಚೊ ರಾಜಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ ಆಂಬೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ಗೊಡ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್. ಪುಣ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್’ಯಿ ರುಚಿಚಿಂ ಥರಾವಳ್ ಖಾಣಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಡಿ (ತಂಬುಳಿ) ಕಶಿ ಕರ್ಚಿ ಪಳೆಯಾ....

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದರ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್ ಉತ್ಪನ್ನ್!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದರ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್ ಉತ್ಪನ್ನ್!

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ವೀಜ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿಲಾಗಿಂ ರು. 2,284 ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಖರಾರ್ ಕೆಲಾಂ....

ಲಾಂಕುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾತಾ ಹೊ ಮನಿಸ್… ವೈದಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಂಗ್ಲಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಲಾಂಕುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾತಾ ಹೊ ಮನಿಸ್… ವೈದಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಂಗ್ಲಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾಚೊ ಚುರೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ! ತ್ಯೆಂಯಿ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಯೇವ್ನ್’ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವೈದಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತೊಗಾಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದ್: ಶೃಂಗೇರಿಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಪ್ರವೇಶ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತೊಗಾಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದ್: ಶೃಂಗೇರಿಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಪ್ರವೇಶ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಮಿಶನರಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿಯಾ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್’ಲ್ಲೊ. ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿಯಾ ಜನೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೇಟ್...

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ 4 ಜಣಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ 25 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಚಟ್ಟನಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಸ್ಕೊ ತುಡು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಭೈರೊ, ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ತಪಾ...

`ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್

`ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್

ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ `ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜನೆರ್ 3ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜುಸ್ತ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಚ್ಯಾ...

’ಕ್ಯಾ ಕೂಲ್ ಹೇ ಹಮ್ 3’ - ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್

’ಕ್ಯಾ ಕೂಲ್ ಹೇ ಹಮ್ 3’ - ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್

ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್. ‘ಕ್ಯಾ ಕೂಲ್ ಹೇ ಹಮ್ 3’ ಫಿಲ್ಮ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆತಾಂ ರಿಲೀಸ್...

ಹೇಮಾ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಥಾವ್ನ್ 7ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಹೇಮಾ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಥಾವ್ನ್ 7ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, 2009 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ - ಸಂಗೀತ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವಳ್ಕುನ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್, ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೆಂ ಘನಾದಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಜಾಗತಿಕ್...

ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ರಜೆರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ರಜೆರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ!

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಆನಿ ಕೋಮುವಾದ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ 10 ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ! ಶಾಸಕ್ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ದಕ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ರಜೆರ್ ಧಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಿಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ’ಜಾಗತಿಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಬದ್ಧತಾ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್...

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಮನೋರಮಾ ಅಂತರ್ಲಿ

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಮನೋರಮಾ ಅಂತರ್ಲಿ

ಎಕಾ ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 11’ವೆರ್ ದೆವಾದೀನ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.