ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ!

Tuesday 31 Jan 2017 8:55am
ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ!
 

ನಜಾನಿನ್ ಜಿನೌರ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಮುಳಾನ್ ತೆಂ ಇರಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಇರಾನ್ ಧರ್ನ್ ಸಾತ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಜಾನಿನಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕ್ಲೆಮ್ಸನ್ ವಿ.ವಿಂತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಜನಿನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಲೊ ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಇರಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ತುರಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ವಿಮಾನ್ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂ ಟ್ರಂಪಾನ್ ನವ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ತಾಚಿಂ ದಸ್ತವೆಜಾಂ ತಪಾಸುನ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಟಿ.ಎಸ್.ಎ. ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ನಜನಿನಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವಯ್ಲೆ ಆನಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜೋಡ್’ಲ್ಲೆ ಘರ್, ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ವಸ್ತು ಆಮೆರಿಕಾಂತ್’ಚ್ ಆಸಾತ್, ತಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ವಳೊನ್ ನಜನಿನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.