ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್

Monday 30 Jan 2017 3:20pm
ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್
 

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯೆ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಕ್, ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಆತಾಂ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಿಸ್ ಹೈತಿ ಆನಿಂ ಮಿಸ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ಫಿಲಿಫೈನ್ಸಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಯಾ ಹಿಣೆಂ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮುಕುಟ್ ದವರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 86 ಯುವತಿಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರೋಶ್ಮಿತಾ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ಹಿಣೆಂಯಿ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ.

ತರ್’ಯಿ ಟೊಪ್ 13'ವ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾಂ. 2000’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್’ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.