ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್

Monday 30 Jan 2017 2:20pm
ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್
 

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯೆ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಕ್, ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಆತಾಂ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಿಸ್ ಹೈತಿ ಆನಿಂ ಮಿಸ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ಫಿಲಿಫೈನ್ಸಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಯಾ ಹಿಣೆಂ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮುಕುಟ್ ದವರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 86 ಯುವತಿಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರೋಶ್ಮಿತಾ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ಹಿಣೆಂಯಿ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ.

ತರ್’ಯಿ ಟೊಪ್ 13'ವ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾಂ. 2000’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್’ಲ್ಲೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

10 ಸೆಕುಂದ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಆಫರ್!

10 ಸೆಕುಂದ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಆಫರ್!

ಚುಕಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 10 ಸೆಕುಂದ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾಚಿ ಸುಂದರಿ ಆರಿಯಾಡ್ನಾ ಗುಟಿಯೆರೆಜಾಕ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 6.5 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್...

ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಕ್ಷಪಾತ್?!

ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಕ್ಷಪಾತ್?!

ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಜಾಲಾ. ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ರಾಂವ್ಡಾಂತ್ ವಿಜೇತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚುಕೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಚಾರಾಚೆಂ ಗಿಮಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸ್ಪರ್ಧಿ...

ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಬಡ್?!

ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಬಡ್?!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಲಾಸ್’ವೇಗಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ 2015-2016 ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಾಯ್ನಲ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಫಿಲಿಪಿನ್ ಸುಂದರಿ ಪಿಯಾ ಅಲೊಂಜೊ ಹಿಣೆ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟ್ ಸಜಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾನ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕರುನ್ ನಂತರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.