ಚೊರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ!

Monday 30 Jan 2017 2:06pm
ಚೊರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ!
 

‘ಜೇವ್ನ್’ಯಿ ಗೆಲೊ ವರ್ನ್’ಯಿ ಗೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾದಿ ಪರಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ ಒಹಿಯೊ ನಗರಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾತಿಂ ಏಕ್ ಚೋರ್ ರಿಗೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಖಾವ್ನ್, ಚೊರ್ಚೆಂ ಚೋರ್ನ್, ಆಕ್ರೇಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ.

ಸಾಧರಣ್ 12.15 ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರ್ಚಿ ಧನಿನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್ನ್, ಅರ್ಧೆ ಖಾವ್ನ್ ಉರುಲ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್’ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಚೋರ್ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ನ್ಹಾಣ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲೊ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಚೋರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸೈರೊ ಜಾಲೊ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ!

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ!

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ವಿಟ್ಲ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ಚೊರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಎಕಾ ಘರಾ ರಿಗೊನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕೇರಳಾ ಗಡಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರೋಪಾಡಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಭಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ 2 ಥಾವ್ನ್ 4 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.