ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಪ್ರಾಧಿ

Monday 30 Jan 2017 1:21pm
ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಪ್ರಾಧಿ
 

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಜನೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ದುಸ್ರೊ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಶಿನ್ ಬೆಟಾನ್ ಸೊಡಯ್ಲಾ (ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್) ಆನಿ ಪ್ರಕಟ್ಲಾ.

ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಿನಾವಿ, ಹೈಫಾಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಲಿಸಾಂತ್ಲೊ ನಿವಾಸಿ ತಾಕಾ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಲೊ ಗುಸ್ತಾವ್ ಪಿಸ್ತುಲೆನ್ ಕಾಫ್ರಿ (47) ಆನಿಂ ಯೆಚಿಲ್ ಇಲೋಝ್(48) ಹಾಂಕಾಂ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಂಯ್.

ಕಾಫ್ರಿ ಗುಳೊ ಲಾಗೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ಇಲೋಝ್ ಏಕ್ ಹೈಫಾಂತ್ಲೊ ರಾಬ್ಬನಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ.

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಹೈಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಶಿನಾವಿಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಆತಂಕ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.