ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಬೇಟ್ ಶಿಮೆಶಾಂತ್ಲೆ ನಿವಾಸಿ ಭಿಯೆಲ್ಯಾತ್

Monday 30 Jan 2017 1:12pm
ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಬೇಟ್ ಶಿಮೆಶಾಂತ್ಲೆ ನಿವಾಸಿ ಭಿಯೆಲ್ಯಾತ್
 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾನ್ವಟಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಬೇಟ್ ಶಿಮೆಶಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಧೊಶಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಜಿಯೆತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ತರ್’ಯಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡಾನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯೆ ಪೆಟೆ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾತ್, ಕೊಣಾಕ್ ಚಾಬ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ನಗರ್ ಸಭೆಚ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಕುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.