ಕೆನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

Monday 30 Jan 2017 12:34pm
ಕೆನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!
 

ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಶೀದೆಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಘಡಿತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ದುಬಾವಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ.

ಸಾಂಜ್ಯೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸುಮಾರ್ 40 ಜಣ್ ಮಶೀದೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚ್ಯೆರ್ ಗುಳ್ಯಾಂ ಶಿಂವೊರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎದೊಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ.

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯೂಬೆಕಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆರೋಪಿಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.