ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 57 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

Monday 30 Jan 2017 10:00am
ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 57 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!
 

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಅಲ್-ಖಾಯಿದಾ ಆತಂಕಿಂ ವಯ್ರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ 41 ಆತಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ 16 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಯೆಮೆನಾಚ್ಯಾ ಬೈದಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ 8 ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿಂ 8 ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಅಲ್-ಖಾಯಿದಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೀರ್ ಧರ್ನ್ ಹಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಅಲ್-ಖಾಯಿದಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

VK

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 30 ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 30 ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಯೆಮೆನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಂದರ್ ಶಹರ್ ಏಡನಾಂತ್ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೋಂಬ್ ಧಾಡಿಂತ್ 50 ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿನಿ ಪರ್ತುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರಿ ಹಿಂಸೆಕ್ ಜಿವಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಬೊಂಬರ್ ಧಾಡ್ ಚಲವ್ನ್ 30 ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲೈನಿರ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್...

ಲಗ್ನಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಮರಣ್!

ಲಗ್ನಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಮರಣ್!

40 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ 8 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ರಗ್ತ್-ಸ್ರಾವಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ್ ಖಬರ್ ಯೆಮೆನ್’ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ! ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮನ್ಶಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ....

ಯೆಮನ್: ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ

ಯೆಮನ್: ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ

ಯೆಮನ್’ನಾಂತ್ ನಾಪಾತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ...

ಯೆಮೆನ್’ನಾಂತ್ 13 ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜೀವ್ ಆಸಾತ್, 7 ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್: ವಿಕಾಸ್ ಸ್ವರೂಪ್

ಯೆಮೆನ್’ನಾಂತ್ 13 ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜೀವ್ ಆಸಾತ್, 7 ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್: ವಿಕಾಸ್ ಸ್ವರೂಪ್

ತೇಲ್ ಚೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸೌದಿ ಸೈನ್ಯಾನ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ 20 ಭಾರತೀಯ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಸತ್ ನ್ಹಯ್. ಬೊಟಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ 20 ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ 13 ಜಣ್ ಜೀವ್ ಆಸೊನ್, 7 ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ವಕ್ತಾರ್ ವಿಕಾಸ್ ಸ್ವರೂಪ್....

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್

ಇಟೆಲಿ ರಾಯಭಾರಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಬಂದೆಕ್, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿನಿಂ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.