ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 57 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

Monday 30 Jan 2017 11:00am
ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 57 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!
 

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಅಲ್-ಖಾಯಿದಾ ಆತಂಕಿಂ ವಯ್ರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ 41 ಆತಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ 16 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಯೆಮೆನಾಚ್ಯಾ ಬೈದಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ 8 ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿಂ 8 ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಅಲ್-ಖಾಯಿದಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೀರ್ ಧರ್ನ್ ಹಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಅಲ್-ಖಾಯಿದಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.