ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡ್ಲಾ!

Monday 30 Jan 2017 9:18am
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡ್ಲಾ!
 

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್: ‘ವಿದೇಶಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ’ ನಾಂವಾನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನವಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ.

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲಾ. ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಸೂಡಾನ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಯೆಮನ್ ಆನಿಂ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಕೆಲಾ. 

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ, ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜಾಲಾ.

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾರೀಚ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸೊನ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್’ಚ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ನಿತಿ-ನಿಯಮಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.