ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಘಾಯೆಲೊ

Sunday 29 Jan 2017 1:40pm
ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಘಾಯೆಲೊ
 

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂನಿ, ಜೆನಿನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಕೇಂಪಾ ವಯ್ರ್ ಪೈಪ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಮೊಲೊಟೊವ್ ಕೊಕ್’ಟೇಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜವಾನಾಕ್ ಗುಳೊ ಲಾಗೊನ್ ಘಾಯೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದೋಗ್ ಹಮಾಸ್ ಮೆಂಬ್ರಾಂಕ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆನಿಂ ಅಹ್ಮದ್ ಆಸಾದ್ ಅಬು ಖಲೀಫಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಾನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದುಬಾವ್ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ.

JP

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.