ಟ್ರಂಪಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್

Sunday 29 Jan 2017 12:49pm
ಟ್ರಂಪಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್
 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನಾಕ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಏಕ್ ಬರೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನೀತ್ ಆನಿಂ ಅನುಸರಣ್ ವಿಶಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕುಮೊಕ್ ತೊ ದಿತಲೊ.

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸೆವಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಧಿಲ್ಲೊನ್, ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.