ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ

Saturday 28 Jan 2017 4:26pm
ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ
 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಆಮೆರಿಕಾ ಆನಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ದುಡು ದೀನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎನ್ರಿಕ್ ಫೆನಾ ನೀಟೊ, ಹಾಣೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 

ಆಮೆರಿಕಾಲಾಗಿಂ ಗೌರವಾನ್ ಆನಿಂ ನಿತಿನ್ ಚಲಾನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಲಾಗಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ರಿತಿಚೊ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದೋನ್’ಯಿ ದೇಶಾಂ ಮಧ್ಲಿ ಜಮತ್ ರದ್ಧ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎನ್ರಿಕೊಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಮೆರಿಕಾ ಒಪ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಎನ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಟ್ರಂಪ್ ದೋಗ್’ಯಿ ಜಮತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದುಡು ದೀನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

‘ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಚಿ ಭದ್ರತ್ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿಶಯ್, ಗಂಭೀರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿವಾದ್’ಯಿ ವ್ಹಯ್. ಗಡಿರ್ ಭದ್ರತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಆನಿಂ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ನವ್ಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ?

ನವ್ಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ?

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಕ್, ಚುನಾವಾಕ್ ಉಬೊ ರಾಂವ್ಚಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ. ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಜಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಟಿ-ಶರ್ಟಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್...

ಟೊಪ್’ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವರ್ವಿಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ!

ಟೊಪ್’ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವರ್ವಿಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ!

ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾಂನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಟೊಪ್’ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೊ ಲಾಭ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೊಡೆಲಿಂಗ್ ಆಫರ್...

15 ದಿಸಾಂನಿ 54 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಂನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

15 ದಿಸಾಂನಿ 54 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಂನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ’ದೀ ಬೆಸ್ಟ್’! ಥಂಯ್ಸರ್ ಲೋಕ್ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್ ತಶೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ವಿಚಾರಾ ವಯ್ರ್ ಚರ್ಚಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂಗ್ತಿ, ಫೋಟೊ ಸಯ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.