ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ

Saturday 28 Jan 2017 5:26pm
ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ
 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಆಮೆರಿಕಾ ಆನಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ದುಡು ದೀನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎನ್ರಿಕ್ ಫೆನಾ ನೀಟೊ, ಹಾಣೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 

ಆಮೆರಿಕಾಲಾಗಿಂ ಗೌರವಾನ್ ಆನಿಂ ನಿತಿನ್ ಚಲಾನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಲಾಗಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ರಿತಿಚೊ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದೋನ್’ಯಿ ದೇಶಾಂ ಮಧ್ಲಿ ಜಮತ್ ರದ್ಧ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎನ್ರಿಕೊಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಮೆರಿಕಾ ಒಪ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಎನ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಟ್ರಂಪ್ ದೋಗ್’ಯಿ ಜಮತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದುಡು ದೀನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

‘ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಚಿ ಭದ್ರತ್ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿಶಯ್, ಗಂಭೀರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿವಾದ್’ಯಿ ವ್ಹಯ್. ಗಡಿರ್ ಭದ್ರತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಆನಿಂ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.