ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಚಾಪ್ಲೇನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ!

Saturday 28 Jan 2017 12:18pm
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಚಾಪ್ಲೇನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ!
 

ರಾಣಿ ಎಲಿಜಾಬೆತಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಚಾಪ್ಲೇನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಿ. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಎಕಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿದಿ ವೆಳಾರ್ ಕುರಾನಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ವಾಚ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಬಕಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾಲೆಸಾಂತ್ ಬರಿಚ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಗ್ಯಾವೀನ್ ಆಶೆಂಡನ್ ಹಾಂಣಿಂ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಖಂಯ್.

ಗ್ಲಾಸ್ಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಎಪಿಪನಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ, ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾನ್ ಕುರಾನಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್, ಜಾಂತು ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಜೆಜುಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೊಫೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್, ನ್ಹಯ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್. ಹೆಂ ವಾಚ್’ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾ| ಗ್ಯಾವೀನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಅಸಲಿಂ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಮಾ| ಗ್ಯಾವೀನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ, ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಬರೆಂಚ್. ಪೂಣ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕುರಾನ್ ವಾಚ್’ಲ್ಲೊ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಪುತಾಕ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಥಂಯ್ ಮಾನ್’ಚ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.