ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

Wednesday 11 Jan 2017 8:21am
ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…
 

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಒಬಾಮಾನ್ ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ದೇಶಾಕ್ ಉದ್ಧೇಶುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಆಮೆರಿಕಾ ಆನಿಕೀ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸರ್ವಾಂಕ್’ಯಿ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿಂ ಏಕಗ್ರತಾ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದೀಜಯ್. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ದೇಶಾಕ್ ಪ್ರಗತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಸಿ. ಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ...

ಐಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ

ಐಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಪೆರಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತೆಕ್ ಭಂಗ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.