ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

Wednesday 11 Jan 2017 9:21am
ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…
 

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಒಬಾಮಾನ್ ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ದೇಶಾಕ್ ಉದ್ಧೇಶುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಆಮೆರಿಕಾ ಆನಿಕೀ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸರ್ವಾಂಕ್’ಯಿ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿಂ ಏಕಗ್ರತಾ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದೀಜಯ್. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ದೇಶಾಕ್ ಪ್ರಗತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.