ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

Monday 28 Sep 2015 5:49am
ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್
 
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಖಾತಿರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನೇಮ್’ಚ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ.

ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಯೆದೊಳ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಸದಾಂಚೆಂ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ "ವಸ್ತುರಾಂ ಸೊಧುನ್ ಬಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾಂ’’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್, ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ  ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಸೂಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕೀ ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಆನಿ ಶೊರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಹೆಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾನ್ಸುಗೆನ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.