ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್’ಝೊಹಾರಿ ‘ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್’ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಂತ್ ಮೊಸಾದಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ

Saturday 17 Dec 2016 2:28pm
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್’ಝೊಹಾರಿ ‘ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್’ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಂತ್ ಮೊಸಾದಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ
 

‘ಮೊಸಾದ್’ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಂಣಿಂ ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್’ಝೊಹಾರಿ, ತಾಕಾ ‘ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ ವಳ್ಖಾತಾತ್. ತೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಆತಂಕಿ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್’ಚ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆರಬ್ ಮಿಡಿಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲ್ 10 ಹಾಂಣಿಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾ.

ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ದುಬಾವಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಬಾರ್ ವಾಹನಾಂ, ಆಯ್ದಾಂ ಆನಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಯಂತ್ರಾಂ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಟ್ಯುನಿಸಿಯನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ‘ಮೊಸಾದ್’ ಹಾಂಣಿಂ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಸಬಾರ್ ತೇಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.